Proverbs, idioms, chengyu, and other sayings in Chinese

厉兵粟马

 
lì bīng sù mǎ (li bing su ma)

Meaning: 磨快兵器喂饱马。指准备作战。Context: 《新唐书·刘仁轨传》:“虽孽竖跳梁,士力未完,宜厉兵粟马,乘无备,击不意,百下百全。”

衣不遮体

 
yī bù zhē tǐ (yi bu zhe ti)

Meaning: 见“ 衣不蔽體 ”。

初发芙蓉

 
chū fā fú róng (chu fa fu rong)

Meaning: 芙蓉:荷花。刚开放的荷花。比喻诗文清新不俗。也形容天然艳丽的女子。Context: 南朝梁·钟嵘《诗品》卷中:“谢诗如芙蓉出水,颜如错彩镂金。”Example: 五言如~,自然可爱。 ◎《南史·颜延之传》

重圭叠组

 
chóng guī dié zǔ (chong gui die zu)

Meaning: 指世代连续做官。Context: 明·宋濂《故东吴先生吴公墓碣铭》:“予闻世之右族,重圭叠组者有之矣,索其家学相仍数世而弗坠,十百之中或一二见焉。”

友风子雨

 
yǒu fēng zǐ yǔ (you feng zi yu)

Meaning: 指云。云以风为友,以雨为子。盖风与云并行,雨因云而生。Context: 《荀子·赋》:“托地而游宇,友风而子雨。”

深奸巨猾

 
shēn jiān jù huá (shen jian ju hua)

Meaning: 犹老奸巨猾。形容世故深而手段极其奸诈狡猾的人。Context: 《周书·苏绰传》:“若有深奸巨猾,伤化败俗,悖乱人伦,不忠不孝,故为背道者,杀一利百,以清王化,重刑可也。”

猿猴取月

 
yuán hóu qǔ yuè (yuan hou qu yue)

Meaning: 比喻愚昧无知。也比喻白费力气。Context: 宋·黄庭坚《沁园春》词:“镜里拈花,水中捉月,觑着无由得近伊。”

志骄气盈

 
zhì jiāo qì yíng (zhi jiao qi ying)

Meaning: 犹志骄意满。Context: 元·杨载《诗法家数·荣遇》:“后来诸公应诏之作,多用此体,然多志骄气盈,处富贵而不失其正者,几希矣。”

变幻无穷

 
biàn huàn wú qióng (bian huan wu qiong)

Meaning: 变化多种多样,没有穷尽。极言变化之多。Context: 鲁迅《书信集·致杨霁云》;“但是‘作家’之变幻无穷,一面固觉得是文坛之不幸,一面也使真相更分明。”Example: 它给大海涂上万种色彩,而且~。 ◎郭小川《致大海》诗Synonyms: 千变万化、变幻无常Antonyms: 一成不变Grammar: 主谓式;作谓语、定语;形容变化多

先知先觉

 
xiān zhī xiān jué (xian zhi xian jue)
a person of foresight

Meaning: 知:认识;觉:觉悟。指认识事理较一般人为早的人。Context: 《孟子·万章下》:“使先知觉后知,使先觉觉后觉也。”Example: 文艺家先时讲的话,渐渐大家都记起来了,大家都赞成他,恭维他是~。 ◎鲁迅《集外集·文艺与政治的歧途》Synonyms: 先见之明Antonyms: 后知后觉Grammar: 联合式;作主语、宾语、定语;含褒义

Syndicate content