Proverbs, idioms, chengyu, and other sayings in Chinese

抠心挖肚

 
kōu xīn wā dù (kou xin wa du)

Meaning: 把心肚挖出来。形容费心思索。Context: 清·李宝嘉《官场现形记》第二回:“这日吃过了晚膳,就靠在烟榻上,抠心挖肚的足足拟了一夜的条陈稿子,还没有拟好。”Synonyms: 搜肠刮肚Grammar: 联合式;作谓语;指挖空心思

进可替不

 
jìn kě tì bù (jin ke ti bu)

Meaning: 指向君主进献良策以废弃弊政。同“进可替否”。

以古非今

 
yǐ gǔ fēi jīn (yi gu fei jin)

Meaning: 非:非难,否定。用历史故事抨击当前的政治。Context: 《史记·秦始皇本纪》:“有敢偶语《诗》《书》者弃市,以古非今者族。吏见知不举者与同罪。”Synonyms: 以古讽今Grammar: 偏正式;作谓语、定语、状语;指用历史故事非难当今

蛾眉曼睩

 
é méi màn lù (e mei man lu)

Meaning: 形容女子容貌之美。蛾眉,比喻美女的眉毛像蚕蛾眉那样又细又弯;曼睩,眼珠转动。《楚辞·招魂》:“蛾眉曼睩,目騰光些。” 王逸 注:“蛾眉玉白,好目曼澤,時睩睩然視,精光騰馳,驚惑人心也。” 唐 张说 《邺都引》:“ 鄴 傍高塚多貴臣,蛾眉曼睩共灰塵。”

斐然向风

 
fěi rán xiàng fēng (fei ran xiang feng)

Meaning: 翩然地闻风归向。Context: 汉·贾谊《过秦论下》:“天下之士,斐然向风,若是者何也?”Example: 使海内~,则远人不服可以文德以来之。 ◎《三国志·魏志·袁涣传》

筛锣擂鼓

 
shāi luó léi gǔ (shai luo lei gu)

Meaning: 敲锣打鼓。形容大声吵闹。也比喻竭力把事情夸大。Context: 明·吴承恩《西游记》第二十八回:“或有那遭网的,遇扣的,夹活儿拿去了,教他跳圈做戏,翻筋斗,竖蜻蜓,当街上筛锣擂鼓,无所不为的顽耍。”

正中下怀

 
zhèng zhòng xià huái (zheng zhong xia huai)
exactly as one wishes or hopes for

Meaning: 正合自己的心意。Context: 《后汉书·刘玄传》:“帝方对我饮,正用此时持事来乎!”Example: 不想他那里来请,~。 ◎明·兰陵笑笑生《金瓶梅词话》第五十回Synonyms: 如愿以偿、心满意足、称心如意Antonyms: 大失所望、出乎意料Grammar: 动宾式;作谓语、宾语;形容符合心意

凶喘肤汗

 
xiōng chuǎn fū hàn (xiong chuan fu han)

Meaning: 〖释义〗形容疲乏到极点。Context: 《汉书·王褒传》:“胸喘肤汗,人极马倦。”

抱瓮出灌

 
bào wèng chū guàn (bao weng chu guan)

Meaning: 抱着水瓮去灌溉。比喻费力多而收效少。Context: 《庄子·天地》:“凿隧而入井,抱瓮而出灌。”

水清无鱼

 
shuǐ qīng wú yú (shui qing wu yu)

Meaning: 水太清,鱼就存不住身,对人要求太苛刻,就没有人能当他的伙伴。比喻过分计较人的小缺点,就不能团结人。Context: 《汉书·东方朔传》:“水至清则无鱼,人至察则无徒。”Synonyms: 水至清则无鱼Grammar: 复句式;作谓语、分句;含贬义

Syndicate content