Proverbs, idioms, chengyu, and other sayings in Chinese

梗泛萍漂

 
gěng fàn píng piāo (geng fan ping piao)

Meaning: 断梗、浮萍在水中漂浮。比喻漂泊流离。Context: 元·张国宾《罗李郎》第二折:“只为他孤身去梗泛萍漂,撇的俺三口儿梦断魂劳。”Example: 经几番凶荒战斗,怎免得~。 ◎清·孔尚任《桃花扇·哭主》

破军杀将

 
pò jūn shā jiāng (po jun sha jiang)

Meaning: ①军被破,将被杀。指全军覆没。②攻破敌军,杀死敌将。

沉吟章句

 
chén yīn zhāng jù (chen yin zhang ju)

Meaning: 沉吟:沉思吟味。章句:章节和句子,亦指诗文。默默地琢磨构思诗文。Context: 唐·无稹《莺莺传》:“然而善属文,往往沉吟章句,怨慕者久之。”

索隐行怪

 
suǒ yǐn xíng guài (suo yin xing guai)

Meaning: 索:探索;隐:隐暗的事;行:从事;怪:怪事。求索隐暗的事情,而行怪迂之道。意指身居隐逸的地方,行为怪异,以求名声。Context: 《汉书·艺文志》:“孔子曰:‘索隐行怪,后世有述焉,吾不为之矣。”

三余读书

 
sān yú dú shū (san yu du shu)

Meaning: 充分利用一切空余时间读书。Context: 《三国志·魏志·王肃传》裴松之注引《魏略》:“从学者云:‘苦渴无日。’遇言:‘当以三余。’或问三余之意,遇言:‘冬者岁之余,夜者日之余,阴雨者时之余也。’”Example: 余尝以~,讲习之暇,读其文。 ◎晋·陶潜《感士不遇赋序》

须发皆白

 
xū fà jiē bái (xu fa jie bai)

Meaning: 胡须头发全都白了。指年事以高。Context: 明·施耐庵《水浒传》第二回:“那太公年近六旬之上,须发皆白,头戴遮尘暖帽,身穿直缝宽衫,腰系皂丝绦,足穿熟皮靴。”

同源异派

 
tóng yuán yì pai (tong yuan yi pai)

Meaning: 指起始、发端相同而趋向、终结不同。同“同源异流”。

极情尽致

 
jí qíng jìn zhì (ji qing jin zhi)

Meaning: 指将意趣风致表现得很充分。Context: 清·曹雪芹《红楼梦》第九十三回:“果然蒋玉函扮了秦小官伏侍花魁醉后神情,把那一种怜香惜玉的意思,做得极情尽致。”

寿陵失步

 
shòu líng shī bù (shou ling shi bu)

Meaning: 比喻仿效不成,反而丧失了固有技能。Context: 《庄子·秋水》:“且子独不闻寿陵馀子之学行於邯郸与?未得国能,又失其故行矣,直匍匐而归耳。”

休养生息

 
xiū yǎng shēng xī (xiu yang sheng xi)
(of a nation after an upheaval) recuperate and rebuild itself

Meaning: 休养:何处保养;生息:人口繁殖。指在战争或社会大动荡之后,减轻人民负担,安定生活,恢复元气。Context: 唐·韩愈《平淮西碑》:“高宗中睿,休养生息。”Example: 许其修睦,因以罢兵,庶几~,各正性命,仰合于天心。 ◎清·毕沅《续资治通鉴·宋纪高宗绍兴十年》Synonyms: 安居乐业、养精蓄锐Antonyms: 动荡不安、离乡背井、颠沛流离Grammar: 联合式;作谓语、定语;含褒义

Syndicate content