Proverbs, idioms, chengyu, and other sayings in Chinese

并威偶势

 
bìng wēi ǒu shì (bing wei ou shi)

Meaning: 指聚集声威势力。Context: 《三国志·魏志·袁绍传》:“谓为将军心合意同,混齐一体,必当并威偶势,御寇宁家。”

风中之烛

 
fēng zhōng zhī zhú (feng zhong zhi zhu)

Meaning: 在风里晃动的烛光。比喻随时可能死亡的老年人。也比喻随时可能消灭的事物。Context: 晋·王羲之《题卫夫人笔陈图后》:“时年五十有三,或恐风烛奄及,聊遗教于子孙耳。”Example: 老拙夫妇年近七旬,如~,早暮难保。 ◎明·冯梦龙《醒世恒言》卷十Synonyms: 风中残烛、风烛残年Grammar: 偏正式;作宾语;比喻临近死亡的人或事物

仁民爱物

 
rén mín ài wù (ren min ai wu)

Meaning: 仁:仁爱。对人亲善,进而对生物爱护。旧指官吏仁爱贤能。Context: 《孟子·尽心上》:“君子之于物也,爱人而弗仁;于民也,仁之而弗亲,亲亲而仁民,仁民而爱物。”Example: 至于畏天事神,~之际,未尝有须臾懈也。 ◎宋·曾巩《移沧州过阙上殿札子》

忘年之好

 
wàng nián zhī hǎo (wang nian zhi hao)

Meaning: 忘记年龄的交友。即不拘年岁行辈产差异而结交的朋友。Context: 南朝·宋·颜延之《吊张茂度书》:“言面以来,便申忘年之好。比虽艰隔成阻,而情问无睽。”

柴米油盐

 
chái mǐ yóu yán (chai mi you yan)

Meaning: 泛指一日三餐的生活必需品。Context: 元·兰楚芳《粉蝶儿·恩情》:“若要称了心,则除是要到家,学知些柴米油盐价,恁时节闷减愁消受用杀。”Grammar: 联合式;作主语、宾语;指生活必需品

功败垂成

 
gōng bài chuí chéng (gong bai chui cheng)
fail when on the verge of success

Meaning: 〖释义〗垂:接近,快要。事情在将要成功的时候遭到了失败。Context: 《三国志·杨阜传》:“弃垂成之功,陷不义之名,阜以死守之。”《晋书·谢玄传论》:“庙算有余,良图不果;降龄何促,功败垂成。”Example: 况且十二道金牌,他未必不知道是假的,何必就班师回去,以致~。(清·吴趼人《二十年目睹之怪现状》第六十一回)Synonyms: 功亏一篑、前功尽弃Antonyms: 大功告成Grammar: 偏正式;作谓语,表示惋惜

西施捧心

 
xī shī pěng xīn (xi shi peng xin)

Meaning: 同“ 西子捧心 ”。
宋 马永卿 《嬾真子》卷一:“僕讀至此,始悟 莊子 之言曰: 西施 捧心而嚬,鄰人效之,人皆棄而走,且美人之容,或笑或嚬,無不佳者,如 屈子 以笑爲宜,而 莊子 以嚬爲美也。”

雨恨云愁

 
yǔ hèn yún chóu (yu hen yun chou)

Meaning: ①感觉上以为可以惹人愁怨的云和雨。②喻男女间离别之情。Context: 宋·王禹偁《点绛唇·感兴》词:“雨恨云愁,江南依旧称佳丽。水村渔市,一缕孤烟细。”宋·柳永《曲玉管》词:“暗想当初,有多少、幽欢佳会,忌知聚散难期,翻成雨恨云愁。”

穿花蛱蝶

 
chuān huā jiá dié (chuan hua jia die)

Meaning: 穿戏花丛中的蝴蝶。 唐 杜甫 《曲江》诗之二:“穿花蛺蝶深深見,點水蜻蜓款款飛。”后以喻迷恋女色者。 明 陈汝元 《红莲债》第二折:“只爲師兄 五戒 ,暗淫女子 紅蓮 ,戒犯如來,身沉惡道。穿花蛺蝶,暫奪了座右鸚哥;戲水鴛鴦,權當了佛前獅子。”

明珠夜投

 
míng zhū yè tóu (ming zhu ye tou)

Meaning: 见“ 明珠暗投 ”。

Syndicate content