Proverbs, idioms, chengyu, and other sayings in Chinese

贞不绝俗

 
zhēn bù jué sú (zhen bu jue su)

Meaning: 谓品性高洁而不与世俗隔绝。Context: 《后汉书·郭太传》:“或问汝南范滂曰:‘郭林宗何如人?’滂曰:‘隐不违亲,贞不绝俗,天子不得臣,诸侯不得友,吾不知其它。”Example: ~,以忘机为心。 ◎唐独孤及《唐故河南府法曹参军张公墓表》

咆哮如雷

 
páo xiāo rú léi (pao xiao ru lei)

Meaning: 〖释义〗形容人暴怒喊叫的神态。

熟读深思

 
shú dú shēn sī (shu du shen si)

Meaning: 反复地阅读,认真地思考。Context: 宋·苏轼《送安犉秀才失解西归》:“旧书不厌百回读,熟读深思子自知。”

幺幺小丑

 
yāo mó xiǎo chǒu (yao mo xiao chou)

Meaning: 指微不足道的坏人。Context: 清·梁启超《新民说·论尚武》:“然极韩、岳、张、吴诸武臣之力,卒不能制幺幺小丑兀术之横行。”

精彩逼人

 
jīng cǎi bī rén (jing cai bi ren)

Meaning: 形容人神采奕奕或文章言语精彩感人。Context: 宋·洪迈《夷坚丙志·徐大夫》:“君精彩逼人,虽老而健。”Example: 他的《唐诗杂论》虽然只有五篇,但都是~之作。 ◎朱自清《中国学术的大损失》Synonyms: 神采奕奕Grammar: 主谓式;作谓语、定语;含褒义

自作门户

 
zì zuò mén hù (zi zuo men hu)

Meaning: 指自己创立派别或结成宗派。同“自立门户”。Context: 《旧唐书·韦云起传》:“今朝廷之内,多山东人,而自作门户,更相剡荐,附下罔上,共为朋党。”

断袖之宠

 
duàn xiù zhī chǒng (duan xiu zhi chong)

Meaning: 断:截断;宠:宠爱,宠幸。指男子搞同性恋的行径,指男宠。Context: 东汉·班固《汉书·董贤传》:“常与上卧起。尝昼寝,偏藉上袖,上欲起,贤未觉,不欲动贤,乃断袖而起。”Example: 绍闻每日在碧草轩戏谑调笑,九娃儿居然~。 ◎清·李绿园《歧路灯》第24回

千呼万唤

 
qiān hū wàn huàn (qian hu wan huan)
(to appear) after repeated calls

Meaning: 形容再三催促。Context: 唐·白居易《琵琶行》诗:“千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。”Synonyms: 呼天喊地Grammar: 联合式;作谓语;比喻多次呼唤,再三催促

腾空而起

 
téng kōng ér qǐ (teng kong er qi)

Meaning: 腾空:向天空飞升。向高空升起。Context: 清·褚人获《隋唐演义》第三回:“李靖正欲挽留,只见那女子拨转马头,那马即腾空而起,倏忽不见。”

一心一腹

 
yī xīn yī fù (yi xin yi fu)

Meaning: 指一条心。Context: 赵树理《三里湾》十六:“你们那家里不论什么时候都是一心一腹的——也不论公公、婆婆、弟兄们、小姑子,忙起来大家忙,吃起来大家吃,穿起来大家穿,谁也不偏这个不为那个。”

Syndicate content