Proverbs, idioms, chengyu, and other sayings in Chinese

一枕槐安

 
yī zhěn huái ān (yi zhen huai an)

Meaning: 泛指梦境。也比喻一场空欢喜。Context: 唐·李泌《枕中记》:“卢生欠伸而寤,见方偃于邸中,顾吕翁在旁,主人蒸黄梁尚未熟,触类如故,蹶然而兴曰:岂其梦寐耶?”Synonyms: 黄粱美梦Grammar: 紧缩式;作宾语;含贬义

卑鄙龌龊

 
bēi bǐ wò chuò (bei bi wo chuo)

Meaning: 形容品质恶劣,导心不正,言行肮脏。Context: 郭沫若《郑成功》第五章:“他们里面的坏人,的确是天地间最坏的东西。背信弃义,杀人放火,横抢武夺,卑鄙龌龊,什么都干得出来。”Synonyms: 卑鄙无耻、卑鄙下流Antonyms: 众人敬仰、德高望重、一身正气Grammar: 联合式;作谓语、定语;形容坏人毫无人格

非意相干

 
fēi yì xiāng gān (fei yi xiang gan)

Meaning: 非意:意料之外;干:冒犯。意外的无故冒犯。Context: 《晋书·卫玠传》:“玠尝以人有不及,可以情恕;非意相干,可以理遣。”Grammar: 偏正式;作谓语;指意外的无故冒犯

求忠出孝

 
qiú zhōng chū xiào (qiu zhong chu xiao)

Meaning: 指寻求忠臣必于孝子之门。Context: 语本《后汉书·韦彪传》:“夫国以简贤为务,贤以孝行为首。孔子曰:‘事亲孝故忠可移于君,是以求忠臣必于孝子之门。’”

吐珠于泽,谁能不含

 
tǔ zhū yú zé shuí néng bù hán (tu zhu yu ze shui neng bu han)

Meaning: 谓明珠出于水泽,则人皆取而含之。比喻君权旁落,则人皆谋夺之。《後汉书·翟酺传》:“臣恐威權外假,歸之良難,虎翼一奮,卒不可制。故 孔子 曰:‘吐珠於澤,誰能不含。’” 李贤 注:“《春秋保乾圖》曰:‘臣功大者主威侵,權并族害己姦行,吐珠於澤,誰能不含。’諭君之權柄外假,則必競取以爲己利,猶珠出於澤中,誰能不含取以爲己寶也。吐猶出也。”

不可同日而语

 
bù kě tóng rì ér yǔ (bu ke tong ri er yu)
there is no comparison between the two

Meaning: 不能放在同一时间谈论。形容不能相提并论,不能相比。Context: 《战国策·赵策二》:“夫破人之与破于人也,臣人之与臣于人也,岂可同日而言之哉?”Example: 我们现在的生活和改革开放前相比,真是~。Synonyms: 不可比拟Antonyms: 相提并论Grammar: 复句式;作谓语;形容不能相比

两鼠斗穴

 
liǎng shǔ dòu xué (liang shu dou xue)

Meaning: 比喻敌对双方在地势险狭的地方相遇,只有勇往直前的才能获胜。Context: 《史记·廉颇蔺相如列传》:“其道远险狭,譬之犹两鼠斗于穴中,将勇者胜。”

尺有所短

 
chǐ yǒu suǒ duǎn (chi you suo duan)

Meaning: 比喻事物有其短处,并非在所有的情况下都是合适的。Context: 南朝·梁锤嵘《诗品》卷下:“元长士章,并有盛才,词美英净,至于五言之作,几乎尺有所短。譬应变将略,非武侯所长,未足以贬卧龙。”Example: 比喻又自然存在它的‘~’之处,任何比喻都仅仅是对比之中的一点罢了。 ◎秦牧《Grammar: 主谓式;作宾语、定语;指事物都有短处

门庭如市

 
mén tíng rú shì (men ting ru shi)

Meaning: 门:家门;庭:庭院;如:像;市:集市。门前像市场一样。形容来的人很多。Context: 晋·袁宏《后汉纪·光武帝纪八》:“广通宾客,门庭如市。”Example: 真正是~,有求必应。 ◎《中国现在记》第七回Synonyms: 门庭若市Antonyms: 门可罗雀Grammar: 主谓式;作宾语、定语;含褒义

过五关斩六将

 
guò wǔ guān zhǎn liù jiàng (guo wu guan zhan liu jiang)

Meaning: 比喻克服重重困难。这是《三国演义》中描写关羽的故事。Context: 《三宝太监西洋记通俗演义》第76回:“这如今万世之下,那一个不说道过五关斩六将、掀天揭地的好大丈夫?”Example: 常言说,英雄难过美人关,这比~都难。 ◎王岭群《黑网下的星光》十一Synonyms: 过关斩将Grammar: 连动式;作谓语、宾语;比喻克服重重困难

Syndicate content