Proverbs, idioms, chengyu, and other sayings in Chinese

反风灭火

 
fǎn fēng miè huǒ (fan feng mie huo)

Meaning: 比喻施行德政。Context: 《后汉书·儒林传上·刘昆》:“诏问昆曰:‘前在江陵,反风灭火,后守弘农,虎北渡河,行何德政而致是事?’昆对曰:‘偶然耳。’左右皆笑其质讷。帝叹曰:‘此乃长者之言也。’”Example: 但知私财不入,公事夙办,便云我能治民,不知诚己刑物,执辔如组,~,化鸱为凤之术也。 ◎北齐·颜之推《颜氏家训·勉学》

清风亮节

 
qīng fēng liàng jié (qing feng liang jie)

Meaning: 比喻人品格高尚,节操坚贞。

痛哭流涕

 
tòng kū liú tì (tong ku liu ti)
shed tears of anguish

Meaning: 涕:眼泪。形容伤心到极点。Context: 《汉书·贾谊传》:“臣窃惟事势,可为痛哭者一,可为流涕者二,可为长太息者六。”《宋史·胡铨传》:“而此膝一屈不可复伸,国势陵夷不可复振,可为痛哭流涕长太息矣。”Example: 我怎能忍心告诉他,使这个老人~呢? ◎冯德英《迎春花》第六章Synonyms: 声泪俱下、痛不欲生Antonyms: 喜笑颜开、喜出望外Grammar: 联合式;作谓语、定语;形容十分伤心

阴魂不散

 
yīn hún bù sàn (yin hun bu san)
the evil influence lingers on

Meaning: 比喻坏人、坏事虽已清除,但不良的影响还在起作用。

力不能及

 
lì bù néng jí (li bu neng ji)

Meaning: 力量达不到。Context: 元·无名氏《武王伐纣平话》卷下:“一城百姓见城自摧破,自来搜捉纣王,纣王见兵势甚大,力不能及。”

俯仰由人

 
fǔ yǎng yóu rén (fu yang you ren)

Meaning: 俯仰:低头和抬头,泛指一举一动。比喻一切受人支配。Context: 《庄子·天运》:“且子独不见夫桔槔者乎?引之则俯,舍之则仰,彼人之所引,非引人也。故俯仰而不得罪于人。”Example: 不甘心做~的傀儡。 ◎陶菊隐《北洋军阀统治时期史话》第六十五章Synonyms: 俯仰随人Grammar: 紧缩式;作谓语、定语;比喻一切受人支配

无端生事

 
wú duān shēng shì (wu duan sheng shi)

Meaning: 无端:没有理由。无缘无故地捣乱闹事。Example: 自家是规规矩矩的生意人,又没犯法,只要生意好,不欠人家的钱,难道好~,自诈他不成。 ◎茅盾《林家铺子》

谩辞哗说

 
màn cí huá shuō (man ci hua shuo)

Meaning: 指谎言乱语。

急拍繁弦

 
jí pāi fán xián (ji pai fan xian)

Meaning: 犹言急管繁弦。形容各种乐器同时演奏的热闹情景。

贼头贼脑

 
zéi tóu zéi nǎo (zei tou zei nao)

Meaning: 形容举动偷偷摸摸,不光明正大。Context: 清·李汝珍《镜花缘》第十四回:“他们大凡吃物,不肯大大方方,总是贼头贼脑,躲躲藏藏,背人而食。”Synonyms: 贼眉鼠眼、贼头鼠脑Antonyms: 光明正大Grammar: 联合式;作定语;含贬义

Syndicate content