Proverbs, idioms, chengyu, and other sayings in Chinese

流言飞文

 
liú yán fēi wén (liu yan fei wen)

Meaning: 犹言流言蜚语。毫无根据的话。指背后散布的诽谤性的坏话。

爱生恶死

 
ài shēng wù sǐ (ai sheng wu si)

Meaning: 恶:厌恶。喜爱生存,厌恶死亡。Context: 清·李汝珍《镜花缘》第二十六回:“可见爱生恶死,亦是物之恒情。”Synonyms: 贪生怕死Grammar: 联合式;作主语、谓语、定语;含贬义

革旧从新

 
gé jiù cóng xīn (ge jiu cong xin)

Meaning: 旧指朝政变革或改朝换代。现泛指除去旧的,建立新的。同“革故鼎新”。Context: 《魏书·食货志》:“今革旧从新,为里党之法,在所牧守,宜以喻民,使知去烦即简之要。”

呜呼哀哉

 
wū hū āi zāi (wu hu ai zai)
dead and gone or all is lost

Meaning: 呜呼:叹词;哉:语气助词。原为表示哀痛的感叹语,旧时祭文中常用。现用以指死亡或完蛋。Context: 《诗经·大雅·召旻》:“於乎哀哉,维今之人,不尚有旧。”《左传·哀十六年》“呜呼哀哉,尼父!无自律!”Example: 那婆娘精神恍惚,自觉无颜。解腰间绣带,悬梁自缢,~。 ◎明·冯梦龙《警世通言》卷二Synonyms: 寿终正寝、一命呜呼Antonyms: 健康长寿Grammar: 复杂式;作谓语;含讽刺意味

花街柳市

 
huā jiē liǔ shì (hua jie liu shi)

Meaning: 指妓院聚集的街市。Context: 《金瓶梅词话》第七四回:“花街柳市,你恋着蜂蝶采。”

楚囊之情

 
chǔ náng zhī qíng (chu nang zhi qing)

Meaning: 指爱国之情。Context: 《左传·襄公十四年》:“楚子囊还自伐吴,卒。将死,遗言谓子庚:‘必城郢!’君子谓子囊忠……将死,不忘卫社稷,可不谓忠乎!”Example: 公临危审正,载惟话言,~,惟几而弥固。 ◎南朝·梁·沈约《齐故安陆昭王碑文》

好善嫉恶

 
hǎo shàn jí è (hao shan ji e)

Meaning: 崇尚美善,憎恨丑恶。Context: 汉·王符《潜夫论·实贡》:“好善嫉恶,赏罚严明,治之材也。”Example: 尤恶下为朋党相构,~,出于天性。 ◎《旧唐书·李晟传》

神头鬼脸

 
shén tóu guǐ liǎn (shen tou gui lian)

Meaning: ①形容不愉快的脸色。②喻蓬头乱发,不加修饰。Context: 元·武汉臣《玉壶春》第三折:“硬鼻凹寒森森扫下雪来,冷脸似冬凌块,夕斗毛齐眼睛向下排,则是个敲人脑的活妖怪,动不动神头鬼脸,投河奔井。”Example: 他懒得动,可是要马上恢复他的干净利落,他不肯就这么~的进城去。不过,要干净就得花钱,剃剃头,换换衣服,买鞋袜,都要钱。 ◎老舍《骆驼祥子》四

星离雨散

 
xīng lí yǔ sàn (xing li yu san)

Meaning: 比喻在一起的人纷纷别离了。Context: 唐·李白《忆旧游寄谯郡元参军》诗:“当筵意气凌九宵,星离雨散不终朝。”Synonyms: 烟消云散Grammar: 联合式;作谓语、定语;含贬义

家常茶饭

 
jiā cháng chá fàn (jia chang cha fan)

Meaning: 家庭中的日常饮食。多用以喻极为平常的事情。Context: 宋·朱熹《答高应朝书》:“若一向只如此说,而不孝以日用平常意思,涵养玩索功夫,即恐学者将此家常茶饭,做个怪异特底事看了。”Example: 这样调戏民间少女,侮辱兄弟民族,想来更会是~了。 ◎郭沫若《奴隶制时代·汉代政权严重打击奴隶主》

Syndicate content