Chinese Learn Online

Syndicate content Chinese Learn Online
Progressive Mandarin Course
Updated: 18 hours 27 min ago

CLO_358: Globalization and Internet

Mon, 06/22/2009 - 06:00
Premium Online Content: Please log in or subscribe to view the content below. PDF Notes:

CLO_357: Evolution of Media

Fri, 06/19/2009 - 06:00
Premium Online Content: Please log in or subscribe to view the content below. PDF Notes:

CLO_356: Technology and Media

Wed, 06/17/2009 - 06:00
Vocabulary: Numbers xian4chang3 qi4fen1 Vocabulary: Tone Marks xiànchǎng qìfēn Premium Online Content: Please log in or subscribe to view the content below. PDF Notes:

CLO_355: Negative News

Mon, 06/15/2009 - 06:00
Vocabulary: Numbers fu4mian4 zheng4mian4 shen2me5de5 you1yu4 le4guan1 lao3shi2shuo1 Vocabulary: Tone Marks fùmiàn zhèngmiàn shénmede yōuyù lèguān lǎoshíshuō Premium Online Content: Please log in or subscribe to view the content below. PDF Notes:

CLO_354: Media

Fri, 06/12/2009 - 06:00
Vocabulary: Numbers mei2ti3 zhuan3bo1 Vocabulary: Tone Marks méitǐ zhuǎnbō Premium Online Content: Please log in or subscribe to view the content below. PDF Notes:

CLO_353: Sports

Wed, 06/10/2009 - 06:00
Vocabulary: Numbers qiu2sai4 zhuan1ye4 gao1er3fu1qiu2 qiu2dui4 dui4you3 jiao4lian4 fen1shu4 qi4cai2 Vocabulary: Tone Marks qiúsài zhuānyè gāoěrfūqiú qiúduì duìyǒu jiàoliàn fēnshù qìcái Premium Online Content: Please log in or subscribe to view the content below. PDF Notes:

CLO_352: News Headlines

Mon, 06/08/2009 - 06:00
Vocabulary: Numbers xiao3tou1 nong2fu1 lan2qiu2dui4 mo2shu4shi1 biao3yan3 Vocabulary: Tone Marks xiǎotōu nóngfū lánqiúduì móshùshī biǎoyǎn Choose a mode: [Pinyin ] [Simplified] [Traditional ] [English] PDF Notes:

CLO_351: News Reports

Fri, 06/05/2009 - 06:00
Vocabulary: Numbers di4fang1 xin1wen2 guo2ji4 xin1wen2 cai2jing1 xin1wen2 qi4xiang4 bao4dao3 ti3yu4 xin1wen2 yu2le4 xin1wen2 Premium Online Content: Please log in or subscribe to view the content below. PDF Notes:

CLO_350: Geography Revisited

Wed, 06/03/2009 - 06:00
Vocabulary: Numbers di4qiu2 Bei3 Mei3zhou1 Nan2 Mei3zhou1 Ou1zhou1 Fei1zhou1 Nan2ji2zhou1 Mo4xi1ge1 Nan2fei1 Ba1xi1 Fa3guo2 Han2guo2 Premium Online Content: Please log in or subscribe to view the content below. PDF Notes:

CLO_349: Maike and XiaoLi Wrap up

Mon, 06/01/2009 - 06:00
Vocabulary: Numbers jiao1wang3 li3xiang3 Vocabulary: Tone Marks jiāowǎng lǐxiǎng Premium Online Content: Please log in or subscribe to view the content below. PDF Notes: